صنعت سقف البرز خاورمیانه

اتصال W

اتصال W

(بست اتصال F 47) توليد شده كاملا مطابق با استاندارد

محصول،توليد گروه صنعتي خاورميانه

اتصال W 1,400 ریال

ساخت كشور :

ايران

واحد شمارش :

عدد